Tiến độ tháng 10/2018 căn hộ Feliz en Vista.

Construction Progress Update: October 2018
Tiến độ dự án: Tháng 10/2018

 

Greeting from CapitaLand!

We are now into the month of October and herewith we would like to update you on the construction progress of Feliz en Vista. We are proud to inform that it is progressing well and on planned schedule. Below are the pictures taken recently for your viewing.

Kính chào Quý khách!

Tháng 10 đã đến, Chúng tôi xin cập nhật tiến độ dự án căn hộ Feliz en Vista đến Quý khách.  Chúng tôi tự hào thông báo rằng dự án vẫn đang được xây dựng theo sát tiến độ đã đề ra. Bên dưới là hình ảnh chụp dự án gần đây.

Overview of the construction
Toàn cảnh công trình dự án Feliz en Vista Capitaland 

Altaz Tower: 19 Floor casted. Masonry works progress from 5 Floor up to 10 Floor, Mechanical and Electrical works completed 20%.

Tòa Altaz: : Tầng 19 đã đổ xong kết cấu. Công tác xây dựng từ tầng 5 tới tầng 10, cơ điện hoàn thành 20%.

Berdaz Tower: 33 Floor casted. Masonry works progress up to 25 Floor, Mechanical and Electrical works completed 41%.

Tòa Berdaz: Tầng 33 đã đổ xong kết cấu. Công tác xây dựng đến tầng 25, cơ điện hoàn thành 41%.

Cruz Tower: 35 Floor casted, lift motor room ongoing. Masonry works progress up to 33 Floor, Mechanical and Electrical works completed 48%.

Tòa Cruz: Tầng 35 đã đổ xong kết cấu, đang tiến hành lắp đặt phòng máy của thang máy. Công tác xây dựng đến tầng 33, cơ điện hoàn thành 48%.

Dinezo Tower: 22 Floor casted. Masonry works progress up to 17 Floor, Mechanical and Electrical works completed 28%.

Tòa Dinezo: Tầng 22 đã đổ xong kết cấu. Công tác xây dựng đến tầng 17, cơ điện hoàn thành 28%.

Podium construction in progress​
Khối đế của Feliz en Vista quận 2

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *